Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Általános iskolák képes leírás - Budapest 16. kerület.tlap.hu
részletek »

Általános iskolák - Budapest 16. kerület.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: budapest16kerulet.tlap.hu » Általános iskolák
Keresés
Találatok száma - 12 db
Arany János Általános Iskola

Arany János Általános Iskola

Iskolánk 8 évfolyamos. Az első két évfolyamon iskolaotthonos képzési formát is kínálunk. Célunk, hogy tanulóink képességeinek kibontakoztatásával, készségeik fejlesztésével személyiségüket nyitottá és fogékonnyá tegyük. A színvonalas, továbbtanulásra alaposan felkészítő oktatás mellett kiemelt nevelési feladataink esztétikai - művészi, erkölcsi, egészséges életre nevelés megvalósítására is nagy gondot fordítunk. Nevelő munkánkat pszichológus, logopédus és fejlesztő pedagógus segíti. Iskolánk korszerű eszközökkel felszerelt (modern demonstrációs eszközök, projektorok, laptopok, írásvetítők, interaktív tábla).

Batthyány Ilona Általános Iskola

Batthyány Ilona Általános Iskola

Alapvetően fontosnak tartjuk, hogy az itt eltöltött évek során lelki és szellemi hátteret kapjanak tanulóink. Feladat az alkalmazóképes tudás elsajátíttatása, hogy felnőtt korban képesek legyenek megállni helyüket, és képesek legyenek a folyamatos önképzésre. Ennek érdekében alkalmazzuk a legkorszerűbb oktatási módszereket. Alapelveink: nyitottság, tolerancia, kreativitás, igényes, gondolkodó, egészséges nemzedék oktatása. Speciális képzések: Logopédusunk már első osztálytól segítségére van a beszéd, írás vagy olvasási nehézséggel küzdő tanulóinknak. A matematikát, a magyar nyelv és irodalmat és az idegen nyelvet csoportbontásban tanulják a diákok. Idegen nyelv oktatása: angol és német nyelv tanórai keretben első osztálytól. Sportolási lehetőségek: Jól felszerelt tornatermünkben többféle sportolási lehetőség: pl.: kézilabda, kosárlabda. Térítésmentesen szervezünk tanulóinknak tömegsport foglalkozásokat, ezek keretében osztálybajnokságokat, és mindennapos testnevelést is, 1. osztályban néptáncot is tanulhatnak. A kisebbek önköltséges néptánc, korcsolya és úszásoktatásban vehetnek részt.Szakkörök, diákkörök: Délutánonként színvonalas választékkal szolgálunk a szabadidő hasznos eltöltésére mind a tanulók, mind a lakosság részére. Évente egészségügyi szűrőnapot tartunk, melyen a lakosság jelentős része megjelenik.

Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola

Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola

Iskolánkban a nevelést és az oktatást egységként kezeljük. Az első évfolyamos tanítási program megválasztásában elsődleges szempont az óvoda és az iskola közötti átmenet megkönnyítése, a tantárgyak megszerettetése, az olvasási - írási - számolási készségek gondos megalapozása. Az anyanyelvi ismeretek elsajátítása a hangoztató-elemző-összetevő (szótagoltató) módszer szerint történik párhuzamos írástanítással. Az előkészítő szakasz után kezdődik a betűtanítás, megalapozva hanganalízissel, írás előkészítéssel. Az olvasmányok a mesevilágból merítenek, lehetőséget adva a beszédfejlesztésre is. Matematikából valamennyi első osztályban olyan tankönyvcsaládot használunk, mely konkrét tapasztalati úton segíti a megértést, és változatos feladatokkal biztosítja a gyakorlást. Az iskolánkban az anyanyelvi ismeretek megalapozása mellett már 1. évfolyamtól angol vagy német nyelvet választhatnak a tanulók. Az emelt óraszámú idegen nyelv oktatása a 3. évfolyamon indul. A nyelvi képzés bontott csoportban valósul meg. Kiemelten foglalkozunk a tehetséggondozás mellett, a lassabban érő, részképesség zavarokkal küzdő gyermekek felzárkóztatásával is. Tanulócsoportjaink heterogének. Ez tudatos döntés eredménye, ugyanis a mindennapi életben sem egy elszigetelt, homogén környezet veszi körül a gyermekeket, Az a célunk, hogy megtanulják, nincs tökéletes ember, de minden ember jó valamiben.

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola

Nevelő-oktató munkánk célja tanulóink sikeres beiskolázása, amelynek alapja olyan hagyományos általános iskolai alapképzés, ahol a tantárgyak alapos, átfogó ismeretén belül kiemelt jelentősége van az idegen nyelvek oktatásának, a matematika nyelvén való gondolkodás elsajátításának, a természetismeretnek és a környezetvédelemnek. Fontos szerepet kap az alsó tagozat alapozó munkája. Célunk az anyanyelvi ismeretek, a logikus, problémamegoldó gondolkodás, és a beszédkészség fejlesztése. Az első osztályban az olvasás tanítása szótagoló, dyslexia prevenciós módszerrel történik. Az idegen nyelvek tanítását első osztályban kezdjük játékos, alapozó módszerrel, később erre épül fokozatos terheléssel, óraszámemeléssel a felső tagozat emelt szintű angol, ill. német nyelv oktatása. Gondot fordítunk a zenei hallás, a tánc- és ritmusérzék fejlesztésére. Az eredményes oktató-nevelő munkát pszichológus és logopédus segíti.

Jókai Mór Általános Iskola

Jókai Mór Általános Iskola

Családias hangulatú, a gyermekközpontú nevelést előtérbe helyező, stabil tudás és értékek közvetítésére törekvő iskolát alakítottunk ki. Legfőbb célunk, hogy a gyerekek úgy sajátítsák el a számukra fontos emberi értékeket, hogy közben az egész életpályájukat megalapozó képességekre és tudásra tegyenek szert. A középiskolai felvételiken jól helytálló diákok igazolják, hogy munkánk eredményes. Minden tanulónk továbbtanul, 90 %-uk érettségit biztosító középiskolába kerül. Emelt szinten oktatjuk a testnevelést és az idegen nyelveket, hagyományosan a németet, újabban ehhez csatlakozik az angol is. Differenciáltan, szintcsoportokban tanítjuk 5. osztálytól a magyar és matematika tantárgyakat, hiszen szeretnénk minél teljesebben megvalósítani az egyénre szabott képességfejlesztést és a tehetséggondozást.

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Olyan iskolát szeretnénk biztosítani, ahová a gyermekek szívesen járnak, mert megértő, motiváló, biztonságos és szerető légkör veszi körül őket, ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, az életkori sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel, élményeken keresztül sajátítják el ismereteiket, ahol a széleskörű tevékenységkínálat segítségével, tapasztalati úton képességeik sokoldalúan fejlődhetnek, és a tanulás motivációs alapja a sikerélmény, ahol mindenki fontosnak tartja tanulóink testi, lelki egészségének fejlesztését, környezettudatos magatartás kialakítását, ahová a szülők szívesen hozzák gyermekeiket, mert úgy érzik az iskola megfelelő módon bánik velük, ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a tevékenységet, amelyhez a legjobban ért és alkotói szabadsága kibontakozhat, amelyik rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a tanulók, a szülők és a fenntartó igényeihez.

Lemhényi Dezső Általános Iskola

Lemhényi Dezső Általános Iskola

Az iskolánk küldetése, hogy olyan humánus környezetet biztosítson, ahol a gyerek tiszteletet és odafigyelést kap. Lehetősége nyílik, hogy kibontakoztathassa tehetségét, leküzdhesse hátrányait, gátlásait és fel tudjon készülni az élethosszig tartó tanulásra. Problémái megoldására mindig találjon valakit, akihez bizalommal fordulhat. Így megvan rá az esély, hogy a gyermekből boldog felnőtt válik, s mindig büszke lesz arra, hogy iskolánk tanulója volt.

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola

Új iskolánk átadása gyökeres változást hozott életünkben. Nagyon szép, zöldövezeti környezetben épült, melyet birtokba vehettünk örömeivel és gondjaival együtt. Megszűnt a váltakozó tanítás, de a 26 tanulócsoport miatt 1994-ig továbbra is két épületben kellett megszerveznünk az iskolai életet. A demográfiai mutatók által is bizonyított gyermeklétszám-csökkenés iskolánkat sem kerülte el. Tanulócsoportjaink számának alakulása lehetővé tette, hogy a tanulók és a tantestület munkája egy épületben, egységes szerkezetben működjön. Ez nevelési céljaink megvalósítását könnyebbé tette. Iskolánk 1993-tól önállóan gazdálkodó szervezet. Intézményünket 1985-1997 között egy igazgató és 2 ig.-helyettes irányította. Az iskola vezetésében időközben változások történtek. Jelenlegi igazgatónk 1997. 08. 01-én vette át az igazgatási feladatokat. Alapítványunk céljai: kulturális szolgáltatások nyújtása, a tanítás tárgyi feltételeinek javítása, a tanulók egészséges fejlődésének támogatása, gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása, a szociálisan rászoruló tanulók tanulmányainak támogatása. Tanítványaink: Naponta részesei a társadalmi, gazdasági, családi problémáknak, együtt élnek azokkal. Érezhető a valahová tartozás vágya, de nem mindig választanak megfelelően a kortárscsoportok közül. Időnként nem megfelelő, sajnos egyre jobban létező informális csoportokhoz csatlakoznak.

Rácz Aladár Zeneiskola

Rácz Aladár Zeneiskola

Zeneiskolánk: amely a kiváló cimbalomművész, Rácz Aladár nevét viseli, 1967 óta működik, azóta gyerekek és fiatalok ezrei tanultak nálunk muzsikálni. A belvárostól kissé távolabb eső, 75.000. lakosú kertvárosi kerületben fontos közművelődési szerepet töltünk be, hiszen házhoz hozzuk a komolyzenei hangversenyeket. Új épületünkben, melyet 2001-ben vehettünk birtokba, több mint húsz hangszigetelt teremben folyik az oktatás , de diákjaink és a szülők kényelmét szolgálva a kerület általános és középiskoláiba is kijárnak tanáraink. Kiváló akusztikájú, klímaberendezéssel ellátott, 145 éés 245 fős koncerttermünk stúdiófelvételre is alkalmas. Jó időben kisebb hangversenyeink a hangulatos zeneudvarban kerülnek megrendezésre. A legnagyobb, öt-hatszáz főt vonzó rendezvényeinknek az Erzsébet-ligeti Színház nagy terme ad otthont. Diákjaink száma meghaladja a 800-at , velük több mint ötven tanár foglalkozik egyéni és csoportos órák keretében. A jelentkezők több mint húsz tanszakból válogathatnak. Zeneiskolánkban összesen 15 együttes kínál lehetőséget közösségi muzsikálásra.

Hirdetés
Sashalmi Tanoda Általános Iskola

Sashalmi Tanoda Általános Iskola

Helyi sajátosságaink: a tanulók már első osztálytól tanulhatnak angol vagy német nyelvet a reál tantárgyak hangsúlyos oktatása 5. osztálytól csoportbontásban oktatjuk az idegen nyelv, a matematika, a magyar irodalom, az informatika, az életvitel és gyakorlati ismeretek tantárgyakat jól működő szóbeli/írásbeli vizsgarendszert alkalmazunk. Pedagógiai alapelveink: új igények alapján főként a reál műveltség megszerzése, a tudatos érdeklődés felkeltése, fenntartása önállóság, öntevékenység, reális önmegismerés, együttműködő, szolidáris magatartás kialakítása céljainkat, az egyénenkénti különbség elfogadásával, a fejleszthetőségbe vetett hittel, megértő és követelménytámasztó pedagógusmagatartással valósulnak meg.

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 8 évfolyamos általános iskola. Diákjainkat a hat és négy évfolyamos gimnáziumi illetve szakközépiskolai továbbtanulásra készítjük fel. Kiemelt szerepet kap az angol nyelv és az informatika tanítása valamint a testmozgás. Ezen a két a területen több mint 20 éves tapasztalattal rendelkeznek az iskola pedagógusai. Ezen a két területen nyerték diákjaink a legtöbb kerületi és fővárosi tanulmányi versenyt. Nagy hangsúlyt fektetünk továbbá a matematika, a magyar nyelv és irodalom tanítására, valamint a szabadidő hasznos eltöltésére is. Az iskola nevelő-oktató munkájának célja: A szülők, tanítványaink és társadalom igényeit és céljait egyeztetni az iskola programjával. Szeretnénk jól megalapozni a gyerekek probléma megoldó képességét, általános műveltségét, szilárd erkölcsiségét. Arra törekszünk, hogy minden gyermekben megkeressük és kibontakoztassuk a tehetséget. Oktató-nevelő munkánk legfontosabb része a használható tudás elsajátításának biztosítása, a tehetséggondozás és a több segítséget igénylő tanulók felzárkóztatása, az egyéni képességek fejlesztése. Azt kívánjuk elérni, hogy tanítványaink megfelelő alapokkal léphessenek át a középiskolákba! Nagyon fontos iskolánk életében a nemzeti és iskolai hagyományaink ápolására, az iskola jó hírnevének megőrzésére.

Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium

Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium

Iskolánkban nyolc általános iskolai és négy gimnáziumi évfolyamon folyik a képzés. 2007. szeptember 1-től a 9. évfolyamon angol nyelvi előkészítő osztályt is indítunk. Az iskola képzési programja, célja: Fő feladatunk a képességek fejlesztése, az alapvető és szükséges ismeretek közvetítése, elsajátíttatása, a gyermekekben meglévő ismeretekre való építkezés, életkoruknak megfelelően. Munkánkat a gyermek- illetve a partnerközpontúságra való törekvés jellemzi. Céljaink és alapelveink: az 1-8. évfolyamon a minőségi képzés, a tanulói érdeklődés, és az új ismeretek iránti igény felkeltése, használható tudás biztosítása. Az intézmény számítógépes ellátottsága: Multimédiás oktatásra is alkalmas, modern számítógépekkel felszerelt két, felújított szaktanterem áll a tanulók és az oktatók rendelkezésére, a gépek hálózatra kötöttek, csatlakoznak az Internethez. Ezen kívül rajz, kémia, fizika, földrajz-történelem szaktanteremmel rendelkezünk. Könyvtár: Az iskola saját könyvtárában a könyvek mellett videó- és hanganyagok is segítik a tanulmányi munkát. Könyvtárosunk a diákok számára rendszeres könyvtári órákat is tart.

Tuti menü